Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na styczeń 2023

Tydzień I. Nadchodzi nowy rok

 • zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia i logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności i umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie ze zjawiskiem cyklicznego występowania miesięcy, kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z cechami pór roku i zjawiskiem ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Tydzień II. Sporty zimowe

 • zapoznanie z zasadami sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym jako dyscypliną sportową, wdrażanie do słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności liczenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie pamięci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • wprowadzenie różnicowania sposobów poruszania się w przestrzeni, kształcenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie umiejętności wokalnych, doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z nazwami olimpijskich dyscyplin sportowych, poszerzanie wiedzy związanej ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku, utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

Tydzień III. Dzień Babci i Dzień Dziadka

 • zapoznanie ze znaczeniem pojęcia szacunek w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koncentracji na słowie czytanym, ukazywanie walorów posiadania rodziny
 • uzmysławianie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • zapoznanie z nową piosenką z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku, stwarzanie okazji do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Tydzień IV. Karnawał

 • zapoznanie ze znaczeniem słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, poznanie znaczenia słów: przebranie i ubranie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie twórczego myślenia, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania ćwiczeń i zadań
 • utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie pojęcia zero, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do włączania się w przygotowania do tłustego czwartku
 • utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie zmysłów, zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem

Ostatnio zmieniany środa, 04 styczeń 2023 18:50

Początek strony