Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na grudzień 2022

Wiadomość z daleka

 • poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie własnego imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych, integrowanie grupy
 • utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu), rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z obchodzeniem urodzin, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości

Zima tuż-tuż…

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąt, utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie umiejętności ruchowych, współpraca w grupie, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni ruchowej, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, wdrażanie do słuchania i chętnego wykonywania poleceń
 • poznanie potraw wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 4, budzenie zainteresowania eksperymentami, doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Hej, kolęda, kolęda!

 • utrwalenie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych w sali i ogrodzie
 • poznanie historii narodzin Jezusa i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, wdrażanie do koncentrowania uwagi na słowie czytanym, rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Ostatnio zmieniany wtorek, 20 grudzień 2022 20:18

Początek strony