Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Statut Publicznego Przedszkola "A dlaczego" w Krakowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie jest przedszkolem publicznym.
2. Nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie.
3. Siedziba przedszkola znajduje się: dzielnica VIII Dębniki, 30-385 Kraków, ul. Liściasta 6.
4. Osobą prowadzącą przedszkole jest osoba fizyczna - Beata Mańczak.
5. Dyrektorem przedszkola jest - Beata Mańczak 
6. Siedziba osoby prowadzącej znajduje się: 30-385 Kraków, ul. Liściasta 6.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole „A dlaczego” w Krakowie.
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola „A dlaczego” w Krakowie.
3) Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu „A dlaczego” w Krakowie.
4) Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola „A dlaczego” w Krakowie.
5) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
6) Osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć panią Beatę Mańczak.

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

§ 3
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami umożliwiającymi dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Rozdział 3
Sposób realizacji zadań przedszkola
§ 4
1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym;
3) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ze specjalistami zapewniając pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz konsultacje rodzicom.

§ 5
1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
9. Zindywidualizowana ścieżka organizowana jest na podstawie rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
10. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane;
3) organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:
a) rodzicami dzieci;
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi przedszkolami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
4) uzgadnianie z podmiotami wskazanymi w pkt. 3 warunków współpracy, o której mowa w pkt. 3.
11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci;
3) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkola);
5) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
6) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem.
12. Nauczyciele udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6
1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;
2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
3. Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

§ 7
1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu realizowana jest w oparciu o dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego uwzględniające obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego.
2. Warunki i sposób realizacji zadań przedszkola:
1) nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka;
2) nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
3) nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów;
4) poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych;
5) dziecko przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;
6) nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;
7) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
8) organizacja zajęć rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej;
9) organizacja gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
10) organizowanie stałych kącików zainteresowań takich jak: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy;
11) organizowanie czasowych kącików zainteresowań związanych z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola;
12) organizacja zajęć na świeżym powietrzu;
13) odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci;
14) odpowiednia aranżacja wnętrz przedszkola.
3. Dyrektor organizuje zajęcia specjalistyczne dla dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Przedszkole realizuje zadania związane ze wspomaganiem rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniem go do nauki w szkole poprzez:
1) organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania i eksperymentowania przez różnicowanie zadań;
2) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
3) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych;
4) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania i kształtowania zachowań prozdrowotnych;
6) pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka:
a) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie w razie potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole oraz poszczególne oddziały.
4. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

§ 8
1. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod kierunkiem nauczyciela;
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela;
3) podczas spacerów poza terenem przedszkola opiekę nad oddziałem sprawuje co najmniej dwóch opiekunów;
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie przy stolikach pod nadzorem nauczyciela;
6) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
6) organizację zajęć na świeżym powietrzu;
7) w razie wystąpienia szczególnych sytuacji, takich jak np. pandemia, śledzenie i ścisłe przestrzeganie aktualnych przepisów prawa i wytycznych rekomendowanych w tych zakresach.
4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę; 4) prowadzi edukację zdrowotną dzieci i pracowników;
5) tworzy klimat społeczny sprzyjający:
a) zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników,
b) osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
c) uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
6) tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.

§ 9
1. Przedszkole organizuje spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe i uroczystości.
2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać z innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
4. Program spaceru opracowuje nauczyciel prowadzący oddział, program wycieczki organizowanej przez przedszkole opracowuje kierownik wycieczki, a zatwierdza dyrektor przedszkola wykorzystując obowiązującą „Kartę Wycieczki”.
5. Każdorazowe wyjście poza budynek i teren przedszkola odnotowuje się w Rejestrze Wyjść Grupowych Dzieci.
6. Szczegółowe zasady organizacji opieki nad dziećmi poza terenem przedszkola określa regulamin spacerów i wycieczek przedszkola.

Rozdział 4
Organy przedszkola

§ 10
Organami przedszkola są:
1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.

§ 11

1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
4) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
5) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
7) nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
8) corocznie, w arkuszu organizacyjnym przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań;
9) przyjmuje dzieci do przedszkola;
10) przekazuje rodzicom dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
11) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
12) skreśla dziecko z listy przedszkolaków w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
13) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia wynikające z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zostaną naruszone;
14) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników;
16) współpracuje z rodzicami.
17) dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców ( jeżeli zostanie powołana ) i radą pedagogiczną;
18) kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący,
19) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
20) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
21) zapewnia zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, przekazuje innym nauczycielom i rodzicom informacje w tym zakresie
22) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
23) dopuszcza do użytku w przedszkolu, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, programów wychowania przedszkolnego przedstawionych przez nauczycieli;
24) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
25) jako dyrektor przedszkola będąc równocześnie osobą fizyczną prowadzącą przedszkole, otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o uchwałę podejmowaną na początku roku kalendarzowego na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 lit. aa) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Do zadań osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, pełniącej równocześnie funkcję dyrektora należy w szczególności:
1) zapewnianie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej ( UMK, ZUS, US ), finansowej i organizacyjnej;
4) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Dyrektj sprawującej nadzór pedagogiczny należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem, ewaluacji, kontroli, monitorowania, i wspomagania nauczycieli;
2) bieżące monitorowanie działalności edukacyjnej przedszkola;
3) prowadzenie obserwacji zajęć, rozwiązań edukacyjnych oraz innych działań statutowych, organizowanych przez nauczycieli przedszkola np. zebrania z rodzicami, imprezy okolicznościowe, uroczystości przedszkolne, warsztaty z udziałem rodziców itp.;
4) monitorowanie realizacji staży nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, po zakończeniu stażu pilotowanie ich działań, kontrolowanie spełnienia przez nauczycieli obowiązujących w tym zakresie wymagań;
5) przygotjwanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
7) koordynowanie działań zespołów opracowujących IPET e i nauczycieli pracujących z dziećmi, posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
8) opracowywanie wymaganej w różnych zakresach działalności przedszkola dokumentacji.

§ 12
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
5) ustalanie regulaminu swojej działalności;
6) uchwalanie statutu oraz zmian w statucie przedszkola;
7) podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
8) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola;
2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
7) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach przedszkola, a w szczególności:
1) o powołanie przewodniczącego zespołu problemowo-zadaniowego;
2) o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

§ 13
1. W przedszkolu jeżeli zostanie powołana może działać rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
4) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 14
1. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
3) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego za okres stażu;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
5) składanie wniosku do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

§ 15
1. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów przedszkola ustala się zasady porozumiewania się, przepływu informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
1) co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów przedszkola;
2) w szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów przedszkola;
3) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań przedstawicieli organów przedszkola.
2. W razie zaistnienia sporów między organami przedszkola głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie przedszkola i ustalenia form i sposobów ich rozstrzygnięcia;
3. W przypadku zaistnienia sporu, dyrektor przedszkola podejmuje rolę mediatora;
4. W przypadku zaistnienia sporu między dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola spór rozstrzyga mediator zewnętrzny.
5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola, strony mogą zwrócić się o jego rozstrzygnięcie do mediatora zewnętrznego.

§ 16
1. W celu zapewnienia współdziałania przedszkole organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w postaci:
1. zebrań oddziałowych rodziców – 4 razy w roku oraz w razie bieżących potrzeb;
2. konsultacji z nauczycielami poszczególnych oddziałów;
3. indywidualnych porad specjalistycznych;
4. szkoleń i spotkań dzieci, rodziców i nauczycieli ze specjalistami w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Rozdział 5
Organizacja pracy przedszkola

§ 17
1. Przedszkole wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 18
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.

§ 19
1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2) ogrodu;
3) pomieszczeń sanitarno -higienicznych i szatni;
4) posiłków.
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Dyrektor przedszkola na dany rok szkolny w oparciu o odrębne przepisy opracowuje arkusz organizacji przedszkola, który opiniuje rada pedagogiczna oraz Małopolski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie tj. od 7.00 do 17.00.
6. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę fizyczną prowadzącą przedszkole i radą rodziców jeżeli została powołana.
7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie tj. w godzinach od 8.00 - 13.00.

§ 20
1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Krakowa.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł ( oraz opłatę za wyżywienie ) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 19 ust. 7.
3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 zł ( oraz opłatę za wyżywienie ) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 19 ust. 7 w przypadku, gdy rodzice posiadają Krakowską Kartę Rodzinną 3+.
4. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 0,00 zł w przypadku, gdy dziecko objęte jest Kartą Kraków dla Rodzin "N" (z wyłączeniem opłaty za wyżywienie).
5. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 0,00 zł w przypadku, gdy dziecko objęte jest zarówno Krakowską Kartą Rodzinną 3+ i Kartą Kraków dla Rodzin "N" ( z wyłączeniem opłaty za wyżywienie).
6. Za pobyt dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rodzice nie wnoszą opłat ( z wyłączeniem opłat za wyżywienie ), bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu.
7. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, działający na wniosek zainteresowanych w tym zakresie rodziców, załączających do wniosku dokumentację upoważniającą do ulg i zwolnień.

§ 21
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
2. Opłaty za posiłki dostarczane przez firmę cateringową są niezależne od przedszkola i ich wysokość zależy od aktualnego cennika stosowanego przez tę firmę.
3. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywane są z góry do 10 każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy - 1,00 zł o której mowa w § 20 ust.3 lub 0,50 zł o której mowa w § 20 ust. 4 za pobyt dziecka w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz od 13:00 do 17:00 ( nie dotyczą rodziców dzieci o których mowa w § 20 ust. 5,6,7 ) oraz za wyżywienie na wskazany rachunek bankowy firmy cateringowej, zgodnie z otrzymaną informacją.
4. Za każdy dzień zgłoszonej do firmy cateringowej nieobecności dziecka w przedszkolu, w kolejnym miesiącu odliczana jest kwota dziennej stawki żywieniowej, z której korzysta dziecko.
5. Warunki uczęszczania dziecka do przedszkola zawiera umowa cywilno-prawna o korzystaniu z usług przedszkola podpisana przez dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.
6. Rodzice mają prawo do zmiany warunków umowy, o której mowa w ust. 5, w części dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz w części dotyczącej liczby posiłków, z których korzysta dziecko w formie aneksu na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 5 za wypowiedzeniem w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
8. Umowę, o której mowa w ust. 5, rodzice mogą rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 22
1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażą taką wolę w formie pisemnego oświadczenia.

§ 23
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Liczba dzieci w siedzibie przedszkola przy ul. Liściastej 6 nie może przekroczyć 83
4. W siedzibie przedszkola przy ul. Liściastej 6 funkcjonują 4 oddziały.

§ 24
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
5. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci.

§ 25
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
3. Zadania nauczyciela opiekującego się oddziałem, o którym mowa w ust. 1, określa § 34 statutu.

§ 26
1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programami wychowania przedszkolnego uwzględniającymi podstawą programową wychowania przedszkolnego.
3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci.
6. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

§ 27
1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z zastrzeżeniem pkt. 3);
2) rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela, jak również zapewnić bezpieczny powrót do domu;
3) dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione przez rodziców;
4) nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa;
5) rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny 17:00;
6) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
7) w przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiorą dziecka z przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, nie dłużej niż do jednej godziny od zakończenia pracy przedszkola;
8) nauczyciel o nieodebraniu dziecka zawiadamia dyrektora;
9) w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w pkt 7), oraz braku możliwości skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu policji;
10) żądania jednego z rodziców dotyczące nie wydania dziecka z przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.
2. Rodzice przyprowadzają do przedszkola zdrowe dzieci. Dzieci chore lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z wysypką, gorączką, itp.) nie mogą przebywać w oddziale z dziećmi zdrowymi.
3. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka lub innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowanie dyrektora przedszkola o zaistniałym stanie zdrowia dziecka. W takiej sytuacji nauczyciel ma obowiązek zapewnić dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną z równoczesnym powiadomieniem rodziców.
4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków, poza dziećmi z chorobą przewlekłą, jeżeli zachodzi konieczność podawania leku w przedszkolu.
5. Rodzice dziecka z chorobą przewlekłą, któremu konieczne jest stałe podawanie leku w przedszkolu, zobowiązani są, przed przyjęciem do przedszkola, do przedłożenia informacji, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa – nazwa leku i sposób dawkowania.
6. Rodzic zobowiązany jest również dołączyć zlecenie lekarskie oraz pisemne upoważnienie do podawania dziecku leku czy wykonania innych czynności, np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podanie leku drogą wziewną. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę.

§ 28
Współdziałanie przedszkola z rodzicami ma w szczególności formę:
1) spotkań organizowanych 4 razy w roku i bieżących potrzeb :
a) informacyjnych,
b) organizacyjnych,
c) informacyjno-integracyjnych;
2) uroczystości przedszkolnych;
3) rozmów indywidualnych;
4) warsztatów;
5) konsultacji;
6) imprez okolicznościowych (terenowych, wycieczek);
7) zajęć otwartych;
8) ekspozycji.

Rozdział 6
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

§ 29
1. W przedszkolu zatrudnieni są dyrektor, będący równocześnie osobą fizyczną prowadzącą przedszkole, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 30
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz;
2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola określonych w rozdziale 2 przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci;
3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 31
1. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując w szczególności:
1) zebrania rodziców co najmniej 4 razy w roku oraz według bieżących potrzeb;
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
3) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;
4) zajęcia pokazowe;
5) spotkania indywidualne z rodzicami;
6) wystawy prac dziecięcych;
7) uroczystości, imprezy okolicznościowe i wycieczki.
2. Do zakresu zadań nauczyciela w obszarze współdziałania z rodzicami należy:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru i uroczystości,
c) organizowanie wystaw prac dzieci;
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
6) odbywanie raz na 2 miesiące spotkań z rodzicami w formach o których mowa w ust. 1;
3. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek z pracami plastycznymi oraz dokumentacji z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka.

§ 32
1. Nauczyciel przedszkola organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy zgodnie z obowiązującą metodyką i wybranym bądź przygotowanym przez siebie i dopuszczonym do użytku przedszkolnego programem wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość i wynik tego procesu.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć;
3) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece, przestrzeganie higieny pracy umysłowej i przepisów o bezpieczeństwie;
4) stwarzanie optymalnych warunków do zabaw i zajęć, wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
5) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość;
6) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z całą grupą, z zespołami wyrównawczymi, indywidualnie z dzieckiem zdolnym i mającym trudności oraz odpowiadanie za ich jakość i wyniki;
7) współpraca w miarę potrzeb ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
8) otaczanie indywidualną opieką każde dziecko i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dziecka,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,
d) przekazania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
e) włączania rodziców w działalność oddziału;
9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
10) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
11) zapoznanie rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w oddziale i zapewnienie uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
3. Nauczyciel przedszkola podnosi swoje umiejętności metodyczne i pedagogiczne między innymi poprzez:
1) udział w konferencjach metodycznych, zajęciach otwartych i koleżeńskich;
2) indywidualne konsultacje z nauczycielem doradcą metodycznym;
3) uczestnictwo w różnego rodzaju kursach;
4) śledzenie nowości pedagogicznych i metodycznych;
5) inne formy dokształcania i doskonalenia.

§ 33
1. Do zadań nauczyciela opiekującego się oddziałem należy w szczególności:
1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;
3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych przedszkola;
4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego;
6) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
7) otaczanie indywidualną opieką każde z dzieci;
8) współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
9) utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, ukazywania postępów i osiągnięć ich dzieci, włączania rodziców w sprawy życia ich oddziału, udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych;
10) przygotowanie opinii, informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach dziecka;
11) staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
12) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dyrektor na wniosek nauczyciela lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zmienić nauczyciela opiekującego się oddziałem.

§ 34
1. Z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowo pracują specjaliści uwzględniający realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu.
2. Do specjalistów, o których mowa w ust. 1 w szczególności należą psycholog i logopeda.

§ 35
Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 36
Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 37
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni – asystentki nauczycieli.
1. Do zadań asystentki nauczyciela należy w szczególności:
1) towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;
2) udział w spacerach lub wyjściach do kina, teatru i na wycieczkach;
3) udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających ich obecności;
4) przygotowywanie pomocy do zajęć wg zaleceń nauczyciela;
5) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem poza budynek;
6) pomoc dzieciom przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
7) organizowanie wypoczynku dzieci;
8) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
9) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.
10) szczegóły dotyczące zadań asystentki nauczyciela określa przydział obowiązków ustalony przez dyrektora zgodnie z potrzebami przedszkola.

§ 38
1. Pracownicy mają w szczególności prawo do:
1) poszanowania godności osobistej;
2) pracy w warunkach umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków;
3) wynagrodzenia za pracę;
4) urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i innych zwolnień od pracy;
5) zgłaszania do dyrektora przedszkola wniosków dotyczących warunków pracy.
2. Pracownicy mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poprzez:
1) zabezpieczenie stanowiska pracy oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez dzieci;
2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania dzieci;
3) współpracę w zakresie zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej;
4) zgłaszanie nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
5) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.

Rozdział 7
Prawa i obowiązki rodziców

§ 39
1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno- pedagogiczną;
4) pomocy w kontaktach ze specjalistami; psychologiem, logopedą;
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących pracy organizacji Przedszkola.
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in.:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) udzielania informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w oddziale;
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione do tego osoby zapewniające dziecku bezpieczeństwo;
4) terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
5) przyprowadzania do przedszkola tylko dzieci zdrowych.

§ 40
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku za granicą;
4) rodzice dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem na podstawie zezwolenia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków określonych w tym zezwoleniu;
2. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 8
Prawa i obowiązki dzieci

§ 41
1. Dzieci w przedszkolu mają prawo w szczególności do:
1) wyrażania własnych opinii i uczuć;
2) podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji;
3) do znajomości swoich praw i korzystania z nich;
4) odnoszenia sukcesów;
5) do popełniania błędów i zmiany zdania;
6) przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
7) zdrowego odżywiania;
8) opieki i ochrony;
9) snu i do odpoczynku, jeżeli tego potrzebuje;
10) akceptacji takim, jakie jest;
11) poszanowania godności osobistej;
12) prywatności, samodzielności i niezależności;
13) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
14) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;
15) zdobywania wiedzy i umiejętności;
16) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
17) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
18) badania i eksperymentowania;
19) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
20) nienaruszalności cielesnej.

§ 42
1. Dzieci mają w szczególności obowiązek:
1) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych;
2) respektować polecenia nauczyciela;
3) informować nauczyciela o swoich problemach;
4) postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną;
5) stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych;
6) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
7) sprzątać zabawki po skończonej zabawie;
8) nie przeszkadzać innym w zabawie;
9) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
10) przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.

Rozdział 9
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

§ 43
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie powszechnej dostępności i zgodnie z odrębnymi, obowiązującymi przepisami.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu na następny rok szkolny mają dzieci już uczęszczające oraz dzieci które będą odbywać obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
3. W każdym roku przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok szkolny opracowywany jest regulamin rekrutacji w oparciu o przepisy o których mowa w ust. 1
4. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

§ 44
1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku ,gdy:
1) nieobecność dziecka w przedszkolu trwa ponad trzy miesiące i nie ma możliwości nawiązania kontaktów listownego i telefonicznego pod wskazanymi przez rodziców danymi kontaktowymi.
2. Tryb postępowania w sytuacji prowadzącej do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków:
1) po miesiącu nieobecności dziecka w przedszkolu, próby nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami przez dyrektora ( rodzice nie odbierają telefonów ),
2) wysłanie do rodziców pisma z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dlaczego dziecko nie uczęszcza do przedszkola, za potwierdzeniem odbioru ( brak odpowiedzi pisemnej, brak informacji telefonicznej ),
3) po dwóch miesiącach kolejne próby nawiązania kontaktu telefonicznego oraz wysłanie do rodziców kolejnego pisma z prośbą o wyjaśnienie sytuacji oraz zaproponowanie pomocy, jeżeli rodzice przestali przyprowadzać dziecko do przedszkola z przyczyn materialnych ( nadal brak odpowiedzi ),
4) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny w oparciu o przeprowadzony przez dyrektora wywiad w środowisku dziecka,
5) w sytuacji problemowej nawiązanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami zewnętrznymi ( np. MOPS),
6) po trzech miesiącach w razie uzyskania informacji, że rodzice najprawdopodobniej przenieśli się z zajmowanego miejsca zamieszkania, nie złożyli pisma o rozwiązanie umowy o której mowa w § 22 ust.5, dyrektor przedszkola w drodze decyzji skreśla dziecko z listy przedszkolaków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
7) przekazanie rodzicom ostatecznego pisma ( za potwierdzeniem odbioru )z informacją o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków z pouczeniem o możliwości odwołania się od tej decyzji.
3. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka z listy uczęszczających do przedszkola, do Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od dyrektora przedszkola.
4 Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
5. W przypadku zaprzestania bez podania przyczyny przyprowadzania do przedszkola dziecka odbywającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola powiadamia o tym fakcie dyrektora rejonowej szkoły podstawowej do której przynależy dziecko według miejsca zamieszkania.

Rozdział 10
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

§ 45
Środki na działalność statutową przedszkola pochodzą:
1. z opłat wnoszonych przez rodziców, o których mowa w § 21;
2. z dotacji budżetu gminy.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 46
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole stosuje ochronę danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami (RODO).
4. W sytuacjach szczególnych ( pandemia, zagrożenia żywiołowe itp. ) w oparciu o ogłoszone przepisy w tych zakresach wprowadza się możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem techniki komputerowej.
5. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 47
1. Projekt statutu lub jego zmian przygotowuje rada pedagogiczna.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie www przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
6. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Publicznego Przedszkola „A dlaczego” przyjętego Uchwałą nr 5-29-08/2019 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019 r.
7. Znowelizowany statut Publicznego Przedszkola „ A dlaczego” w Krakowie przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2-24-06/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Ostatnio zmieniany wtorek, 01 wrzesień 2020 20:53

Więcej w tej kategorii:

Początek strony