Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na listopad 2022

Tydzień I. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości
 • wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich, stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności
 • poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta, rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej, prowadzenia eksperymentów, uwrażliwianie na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności
 • poznanie piosenki, nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie poczucia samodzielności i odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur, doskonalenie umiejętności współpracy

Tydzień II. W świecie wyobraźni

 • zapoznanie z pojęciem wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, stwarzanie okazji do kształtowania umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poznanie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy
 • poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich, nauka różnych form ekspresji muzycznej, utrwalenie znajomości piosenki, kształtowanie orientacji w przestrzeni, wdrażanie do różnicowania akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie niektórych zapachów i podawanie ich nazw, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia, poszerzanie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności współpracy

Tydzień III. Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków, kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego, rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do dokładnego wykonywania zadań
 • poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego, utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia, doskonalenie sprawności manualnej, pobudzanie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi

Tydzień IV. Nasze ciało

 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, doskonalenie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie zmysłu dotyku, zacieśnianie więzi w grupie
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, nabywanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

Ostatnio zmieniany wtorek, 08 listopad 2022 19:33

Początek strony