Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na październik 2022

Tydzień I. Jesień w sadzie

 • poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy na temat owoców dojrzewających jesienią, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, utrwalanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozbudzanie zmysłów poprzez działania z wykorzystaniem owoców, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabaw badawczych
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych owocach, kształtowanie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów przetwarzania owoców, wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o nazwy przedmiotów używanych w łazience, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów (wzroku, dotyku), wdrażanie do stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności współdziałania

Tydzień II. Jesień w ogrodzie

 • rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, poznanie sposobu wręczania kwiatów, kształtowanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw, poszerzanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami, rozwijanie umiejętności współpracy, wyrabianie zdolności czekania na swoją kolej
 • nabywanie wiedzy na temat wzrostu niektórych warzyw (nad ziemią, pod ziemią), kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i ich odtwarzania (rytmy), rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • nabywanie wiedzy na temat części jadalnych niektórych warzyw, poznanie prostej formy tanecznej (korowodu), doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie poczucia rytmu i sprawności ruchowej, utrwalanie zdolności pracy w parach, wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej
 • wzbogacanie wiedzy o budowie warzyw, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie sprawności manualnej, pobudzanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa

Tydzień III. Jesienny krajobraz

 • poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, utrwalanie znajomości zasad zachowania w lesie, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni, uporządkowanie wiedzy na temat budowy ptaków, doskonalenie słuchu fonematycznego, wdrażanie do planowania pracy, rozwijanie samodzielności
 • nabywanie świadomości pojęć: mniej, więcej, tyle samo, doskonalenie umiejętności przeliczania, manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów, uzmysławianie rangi współpracy
 • utrwalenie wiedzy o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, wzbudzanie poczucia sprawczości, własnej wartości i odpowiedzialności za innych

Tydzień IV. Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia troska, doskonalenie umiejętności określania i opisywania emocji i odczuć, rozwijanie wyobraźni i empatii
 • poznanie znaczenia słowa szaruga, kształtowanie świadomości fonologicznej, rozwijanie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • nabywanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw, wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji, rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, poszerzanie zasobu słownictwa, kształtowanie słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy
 • utrwalenie informacji o deszczowej pogodzie jesienią, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 październik 2022 11:20

Początek strony