Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na kwiecień 2023

Tydzień XXIX. W świecie książek

 • poznanie zasad prawidłowego korzystania z książek, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości czytelnictwa w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne rzeczy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia biblioteka, księgarnia, poznanie podobieństw i różnic między tymi miejscami, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami
 • poznanie etapów powstawania książki i zawodów związanych z procesem jej tworzenia, doskonalenie umiejętności przeliczania, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki, rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • poznanie piosenki tematycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury

Tydzień XXX. Dbamy o naszą planetę

 • poznanie pojęć globus, ekolog, ekologia, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za dobro planety, doskonalenie umiejętności współpracy podczas wykonywania pracy grupowej
 • wprowadzenie pojęć: kompost, wysypisko, sortownia śmieci, poznanie podstawowych zasad dotyczących segregacji śmieci, kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie postawy proekologicznej,
 • zacieśnianie więzi rówieśniczych poprzez wykonywanie wspólnej pracy
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, rozwijanie umiejętności odczytywania informacji zapisanej prostymi obrazkami, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, rozwijanie poczucia pulsu w muzyce, doskonalenie sprawności ruchowej, utrwalanie znajomości piosenki, doskonalenie poczucia rytmu, kształtowanie nawyku oszczędzania wody i postawy proekologicznej, wdrażanie do poczucia
 • odpowiedzialności za stan wód Ziemi
 • wprowadzenie pojęcia recykling i zapoznanie z jego symbolem, rozwijanie wrażliwości dotykowej i węchowej, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyrodę

Tydzień XXXI. Na wiosennej łące

 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcie (rośliny) pod ochroną, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami zwierząt (w tym owadów) żyjących na łące, rozwijanie umiejętności słuchania utworów literackich oraz odpowiadania na pytania, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, rozbudzanie wyobraźni
 • poznawanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do dokonywania pomiaru, nabywanie umiejętności określania odległości za pomocą wyrażeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko, rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej
 • nauka tekstu piosenki, kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, czerpanie satysfakcji estetycznej ze środowiska przyrodniczego
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy

Tydzień XXXII. Kto nam pomoże?

 • zapoznanie z sytuacjami wymagającymi interwencji służb ratunkowych, poznanie nazw zawodów z zakresu służb ratunkowych i numeru alarmowego 112, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, rozwijanie sprawności ruchowej, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie
 • poznawanie zadań policjantów, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i plastycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi podczas zabaw i wykonywania zadań
 • zdobycie informacji o pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki, utrwalenie znajomości piosenki, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania typów faktur, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne, poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych, kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

Ostatnio zmieniany środa, 26 lipiec 2023 14:58

Początek strony