Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału IV na marzec 2023

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne pięciolatki

Tydzień XXV. W kinie i w teatrze

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni
 • wprowadzenie litery „z”, „Z”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności liczenia pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów), zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji, podsumowanie wiedzy dzieci na temat kina i teatru

Tydzień XXVI. Przebudzenie po zimie

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, zachęcanie do tworzenia prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • wprowadzenie litery „g”, „G”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia tabeli pogodowej, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i odgłosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

Tydzień XXVII. W wiosennym ogrodzie

 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie (co wynika z kalendarza i praw natury), ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
 • wprowadzenie litery „c”, „C”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do współpracy
 • doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie piosenki i nauka jej na pamięć, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie sprawności manualnej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej

Tydzień XXVIII. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają, ćwiczenie percepcji wzrokowej, utrwalanie kształtu poznanych liter, wyrażanie radości z udziału w tradycyjnych zabawach ruchowych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do wyrażania ekspresji twórczej podczas zabaw plastycznych
 • utrwalenie nazw członków ptasich rodzin, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych, utrwalanie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje, utrwalanie cech wielkościowych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, zachęcanie do kultywowania tradycji, stymulowanie wielu zmysłów podczas zabaw sensorycznych, podsumowanie wiedzy (dzięki zagadkom i quizowi)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne sześciolatki

Tydzień XXV. W teatrze

 • utrwalenie wiadomości o kinie i teatrze, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zapoznanie z zasadami właściwego zachowania w kinie i w teatrze, wzbogacenie słownictwa o pojęcie „fikcja”, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery z, Z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów związanych z teatrem
 • doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce), rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, przełamywanie lęku przed wystąpieniami na forum grupy, wzmacnianie wiary we własne możliwości, utrwalanie wiadomości na temat lalek teatralnych
 • utrwalanie wiadomości na temat kina i teatru, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń, ćwiczenie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXVI. Przebudzenie po zimie

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata
 • wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca
 • wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXVII. W wiosennym ogrodzie

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych, kształtowanie nawyków systematycznej pracy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery c, C, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności gry fair play
 • zapoznanie ze znakiem dodawania, doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania, wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów, rozwijanie umiejętności współpracy w parze
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, kreatywności i wyobraźni, zapoznanie z angielskim słowem frog, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny, utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin, rozwijanie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXVIII. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, sprawności manualnej, kształtowanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności manualnych, współpracy, radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

Ostatnio zmieniany środa, 01 marzec 2023 11:09

Początek strony