Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału IV na maj 2023

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne pięciolatek

Tydzień XXXIII. Majowe święta

 • usprawnianie motoryki małej i percepcji wzrokowej, wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych, zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie postawy patriotycznej, utrwalanie przekonania, że Polska to nasz dom
 • poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z mapą Polski oraz symbolami i herbami miast, ćwiczenie aparatu mowy, rozwijanie sprawności fizycznej i wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych, ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności odwzorowywania i kodowania
 • zapoznanie ze strojami ludowymi z różnych regionów Polski oraz z gwarą/dialektami, tańczenie tańca ludowego, słuchanie utworów ludowych
 • utrwalanie wiadomości na temat symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, wprowadzenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich, rozwijanie wielu zmysłów, budowanie wypowiedzi

Tydzień XXXIV. Od pomysłu aż po dach

 • uważne słuchanie N., uświadamianie roli współpracy w osiągnięciu celu, zachęcanie do współpracy podczas zabaw, rozwijanie tężyzny fizycznej, integrowanie grupy
 • wprowadzenie litery „h”, „H”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, umiejętności grafomotorycznych, uważne słuchanie, rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy, rozwijanie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta, liczenie i tworzenie zbiorów, klasyfikowanie według danej cechy, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych, plastyczno-techniczno-sensorycznych, ćwiczenie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, poczucia rytmu w muzyce, utrwalanie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych, wyrażanie radości z zabaw plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych
 • rozwijanie wielu zmysłów, utrwalanie zdobytej wiedzy, ćwiczenie sprawności motorycznej, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie wyobraźni

Tydzień XXXV. Święto Rodziny

 • uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, utrwalanie miłych słów, których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami, rozpoznawanie uczuć, rozwijanie percepcji wzrokowej i kreatywności, ćwiczenie motoryki małej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aparatu mowy, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo, wspomaganie rozwoju społecznego, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • liczenie, dodawanie, odejmowanie, uświadomienie, że członkiem rodziny może być także zwierzę, układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem, wyrażanie radości z udziału w zabawach ruchowych
 • poznanie nowej piosenki, granie rytmicznie na wybranym instrumencie, integracja grupy, uświadomienie roli rodziców w życiu dzieci, przygotowywanie upominków dla najbliższych, klasyfikowanie, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie świata różnymi zmysłami, wzbogacanie słownika czynnego, podkreślanie wartości, jaką jest rodzina, wyrażanie radości z własnoręcznego przygotowywania upominków dla najbliższych, podsumowanie zdobytej wiedzy

Tydzień XXXVI. Jak powstaje…?

 • zapoznanie z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonywania, uświadomienie, że ludzie dorośli zarabiają pieniądze przez pracę, uświadomienie możliwości oszczędzania pieniędzy, pobudzanie zainteresowania literami, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie etapów powstawania ubrań bawełnianych i rozwoju rośliny, z jakiej są wykonane, zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych, wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych, utrwalanie umiejętności matematycznych (liczenia, dodawania, odejmowania na konkretach, odwzorowywania), zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności śpiewania, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych, budzenie poczucia przynależności do grupy
 • poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywo, makarony itp.), zapoznanie z zawodem piekarza, rozwijanie motoryki małej, stymulowanie wielu zmysłów, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie powiedzenia „masz babo placek”, utrwalenie wiedzy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne sześciolatek

Tydzień XXXIII. Majowe święta

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych, majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski, wdrożenie do właściwego zachowania podczas słuchania / śpiewania hymnu
 • poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, doskonalenie orientacji przestrzennej, doskonalenie współpracy i integracji grupy
 • wzbogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycyjnych utworów ludowych, rozwijanie umiejętności tanecznych, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących Polski i UE, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności manualnych, doskonalenie współdziałania i integracji grupy

Tydzień XXXIV. Od pomysłu aż po dach

 • wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy, rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery h, H, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów, które biorą udział w budowie domu
 • zapoznanie ze znakiem większości i mniejszości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, wzbogacanie wiadomości na temat domów zwierząt, budzenie szacunku do świata przyrody
 • rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, kształtowanie umiejętności współpracy, doskonalenie małej motoryki
 • doskonalenie zdolności manualnych, motoryki małej oraz zdolności matematycznych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy

Tydzień XXXV. Święto Rodziny

 • kształcenie umiejętności nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji, integracja grupy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych, wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny, utrwalanie poznanych liter
 • utrwalanie nazewnictwa związanego z członkami rodziny, uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka, rozwijanie umiejętności matematycznych – ustalanie równoliczności zbioru
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, pobudzenie ekspresji twórczej, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

Tydzień XXXVI. Jak powstaje…?

 • kształtowanie postaw szacunku do pracy innych ludzi, utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie, wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi i wykonywania prostych obliczeń na pieniądzach
 • rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej, rozwijanie świadomości ekologicznej, dotyczącej wykorzystywania odpadów i tworzenia z nich nowych rzeczy, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej, kształtowanie poczucia rytmu, budzenie przynależności do grupy
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wzbogacanie wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta, rozwój sprawności manualnej, współdziałanie w grupie

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 kwiecień 2023 09:50

Początek strony