Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału IV na kwiecień 2023

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne pięciolatki

Tydzień XXIX. W świecie książek

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery „f”, „F”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się książkami, wymiany nimi i wielokrotnego ich używania
 • doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki, utrwalanie nazw cech wielkościowych i umiejętności odwzorowywania
 • poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych

Tydzień XXX. Dbamy o naszą planetę

 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, kształtowanie nawyku sprzątania, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę, wpajanie przekonania, że Ziemia to nasz dom, o który trzeba dbać, poznanie zachowań proekologicznych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie zachowań proekologicznych, w tym umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie świadomości językowej, poszerzenie słownika czynnego, zwracanie uwagi na wyrazy rymujące się, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • kształtowanie proekologicznego stylu życia, w tym nawyku oszczędzania wody, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, rozwijanie orientacji w przestrzeni, wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, ćwiczenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwiązywanie zagadek, utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą (pralka, zmywarka, umywalka itp.)
 • utrwalenie pojęcia ,,recykling”, wykorzystanie odpadów do zrobienia nowych przedmiotów (instrumentów muzycznych, zabawek) – zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia, stymulowanie wielu zmysłów, utrwalanie wiedzy na temat zachowań proekologicznych

Tydzień XXXI. Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • wprowadzenie litery „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie odporności, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do zabaw i eksperymentów słownych (np. szukania rymów)
 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia, kształtowanie świadomości przyrodniczej i poczucia empatii i troski, rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • rozwijanie małej motoryki, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności wokalnych, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję słuchową, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych, stymulowanie wielu zmysłów, poznanie ziół rosnących na polskich łąkach, zachęcanie do obserwacji owadów, podsumowanie wiedzy, integracja grupy

Tydzień XXXII. Kto nam pomoże?

 • zapoznawanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku, podawanie nazw stanów emocjonalnych, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, zapoznanie z pracą straży pożarnej, rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobów wzywania pomocy w sytuacjach, które tego wymagają, zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku, wykonywanie prostych operacji na zbiorach, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do zabaw ruchowych i naśladowczych
 • zapoznanie z pracą lekarza, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową, zapoznanie ze zdrowym stylem życia, rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie piosenki, zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach, uwrażliwianie zmysłu dotyku przez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego, podsumowanie wiedzy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne sześciolatki

Tydzień XXIX. W świecie książek

 • wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, rozwijanie umiejętności dzielenia się
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXX. Dbamy o naszą planetę

 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności, umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, kształtowanie zachowań proekologicznych, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXXI. Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej
 • poznanie kształtu litery ł, Ł, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, budzenie wrażliwości na przyrodę
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym, rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie pamięci słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni, rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące

Tydzień XXXII. Kto nam pomoże?

 • wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacenie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, utrwalenie znajomości numerów alarmowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalanie ich nazw, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania, kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych i numerów alarmowych, kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 kwiecień 2023 09:44

Początek strony