Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału III na marzec 2023

Tydzień XXV. Prehistoryczny świat (27.02.-03.03.2023r.)

 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od faktów w literaturze, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zachęcanie do wspólnej, grupowej zabawy
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat i odpowiadania na pytania, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego
 • utrwalenie wiedzy o świecie prehistorycznym oraz znajomości nazw zawodów związanych z jego poznawaniem, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, ćwiczenie zmysłu dotyku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy

Tydzień XXVI. W kinie i teatrze (06-10.03.2023r.)

 • poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych, utrwalanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji, kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka), kształtowanie postawy otwartości na sztukę
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw zawodów pracowników teatru i kina, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, ćwiczenie umiejętności odróżniania zdania pytającego od oznajmującego, kształtowanie logicznego myślenia, uświadomienie wartości wspólnej pracy nad projektem typu film, przedstawienie
 • poznanie zasad obowiązujących przy zajmowaniu miejsc na widowni w kinie lub teatrze, ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, utrwalenie znajomości nazw zawodów związanych z pracą w kinie i teatrze, doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami
 • poznanie cech charakterystycznych kina niemego, utrwalenie wiedzy na temat kina i teatru, osób pracujących przy powstawaniu spektaklu i filmu, pobudzanie i stymulowanie zmysłów podczas zabaw sensorycznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wywołanym byciem w centrum uwagi

Tydzień XXVII. Przebudzenie po zimie (13-17.03.2023r.)

 • poznawanie oznak wiosennej pogody, rozwijanie słownika czynnego, poznanie definicji zwrotów: ubierać się na cebulkę, w marcu jak w garncu, utrwalenie znajomości nazw części garderoby, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody i ubierania się na cebulkę, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie rówieśniczej
 • utrwalenie znajomości znaczenia powiedzenia W marcu jak w garncu, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, rozwijanie świadomości występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, uczestniczenie w różnych formach aktywności, np. dramie
 • nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie poczucia formy i „pulsu” muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę, wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie zjawiska powstawania tęczy, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych i formułowania wniosków, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, ćwiczenie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do zachowywania norm społecznych, np. oczekiwania na swoją kolej

Tydzień XXVIII. W wiosennym ogrodzie (20-24.03.2023r.)

 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu, uświadomienie konieczności wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, wyrabianie nawyku systematycznego wykonywania zadań, wdrażanie do bycia cierpliwym
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin (z nasion lub cebulek), doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem utworów literackich, rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę
 • utrwalenie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, ćwiczenie umiejętności czytania znaków, budowania ciągów przyczynowo-skutkowych na podstawie obrazków, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, sztuki kompromisu
 • nauka nowej piosenki o tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, ćwiczenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozwijanie odpowiedzialności za założoną hodowlę

Tydzień XXIX. W świecie książek (27-31.03.2023r.)

 • poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie
 • poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami
 • poznanie procesu tworzenia książki i zawodów związanych z tym procesem, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, osób związanych z przygotowaniem książek, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury

Ostatnio zmieniany środa, 01 marzec 2023 11:02

Początek strony