Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału III na kwiecień 2023

Tydzień XXX. Od kurnika do świątecznego koszyka (3-7.04.2023r.)

 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza / rolnika, utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane, kształtowanie nawyku systematycznej pracy
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw młodych zwierząt hodowlanych, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt
 • poznanie nazw członków ptasich rodzin, kształtowanie umiejętności wyodrębniania ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy, rozwijanie chęci uczestniczenia w zabawach badawczych i eksperymentach, wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń i zadań w ustalonej kolejności
 • poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji, nauka kroków tańca ludowego, rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, zachęcanie do kultywowania tradycji wielkanocnych

Tydzień XXXI. Dbamy o naszą planetę (11-14.04.2023r.)

 • poznanie pojęć ekolog, ekologia, wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia
 • wprowadzenie pojęć: sortowanie śmieci, wysypisko, śmieciarka, poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie postawy proekologicznej
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • poznanie sposobów oszczędzania wody, kształtowanie poczucia rytmu i formy, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ciała, utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie nawyku oszczędzania wody i postawy proekologicznej, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za stan planety
 • wprowadzenie pojęcia recykling, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie wrażliwości dotykowej i węchowej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, kształtowanie postawy odpowiedzialności za planetę

Tydzień XXXII. Na wiosennej łące (17-21.04.2023r.)

 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom, wykonywanie prac plastycznych niestandardowymi technikami, rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji, wdrażanie do uważnego słuchania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz odpowiadania na pytania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, rozbudzanie wyobraźni
 • poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko, doskonalenie motoryki małej, nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych, doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej
 • zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół, rozwijanie umiejętności muzycznych, zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie satysfakcji estetycznej z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy

Tydzień XXXIII. Kto nam pomoże? (24-28.04.2023r.)

 • poznawanie zadań służb ratunkowych, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, zapoznanie się z hasłem ewakuacja i omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie, rozwijanie postawy wdzięczności wobec pracowników służb ratunkowych oraz innych ludzi
 • poznanie specyfiki pracy policji, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, plastycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi podczas zabaw i wykonywania zadań
 • nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki, budzenie wrażliwości muzycznej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania typu faktur, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne, poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych, kształtowanie poczucia przynależności do grupy

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 kwiecień 2023 10:45

Początek strony