Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na wrzesień 2022

Tydzień I. Poznajmy się!

 • stwarzanie okazji do poznawania imion dzieci w grupie i nawiązywania relacji rówieśniczych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, nabywanie umiejętności odpowiedniego witania się w różnych sytuacjach
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie sprawności manualnej, stwarzanie okazji do nawiązywania relacji rówieśniczych
 • poznawanie miejsc w sali i wypowiadanie ich nazw, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, nabywanie umiejętności odtwarzania układu obrazków, rozwijanie umiejętności przeliczania, zachęcanie do nawiązywania relacji rówieśniczych
 • poznanie lub przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej, nabywanie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, rozwijanie sprawności manualnej, pobudza­nie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poznanie nazw zabawek oraz innych sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw i poszerzenie wiedzy na ich temat, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, stwarzanie okazji do integracji grupy i nawiązywania relacji rówieśniczych
 • poznanie zasad utrzymania higieny ciała, wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o nazwy przedmiotów używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, wspieranie samodzielności badawczej
 • rozwijanie słuchu muzycznego, nabywanie umiejętności poruszania się w korowodzie, kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem treści utworu, utrwalenie znajomości nazw kolorów, rozwijanie zdolności do współpracy, wdrażanie do dbałości o dobre samopoczucie osoby z pary
 • utrwalenie znajomości nazw pomieszczeń przedszkolnych i wiedzy o ich wyposażeniu, utrwalenie informacji o osobach pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie umiejętności konstrukcyjnych, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do kulturalnego zachowania
 • rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem słuchanego utworu, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat, poszerzanie słownictwa o nazwy części ciała, doskonalenie umiejętności współpracy, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie, uwrażliwianie na potrzeby innych osób z grupy, nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby
 • poszerzanie słownictwa o pojęcia: wysoko, nisko, wysoki, niski, rozwijanie umiejętności przeliczania, wydłużanie fazy wydechowej, pogłębianie oddechu, kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie sprawności językowej, doskonalenie umiejętności współpracy, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie
 • utrwalenie znajomości kolorów, wzbogacanie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania, rozwijanie motoryki dużej i motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, rozwijanie umiejętności współpracy, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób i wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

 • przyswojenie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie i dbałości o inne osoby w grupie
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, kształtowanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie pracy zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, doskonalenie umiejętności współdziałania, kształtowanie empatycznej postawy
 • poznanie wybranych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania, kształtowanie empatycznej postawy wobec innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków dochodzących z otoczenia, utrwalenie znajomości nazw i kształtów wybranych figur geometrycznych, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 październik 2022 11:12

Początek strony